Voorwaarden Baby Innovation Award verkiezing

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: BabyWereld BV, postbus 151, 1270 AD Huizen.
Deelnemer: de rechtspersoon die zich door inschrijving bij Organisator aanmeldt voor deelneming aan de Baby Innovation Award verkiezing.
Genomineerde: deelnemer die door de vakjury is aangewezen als genomineerde.
Winnaar: de genomineerde die van de vakjury en consumenten de meeste stemmen heeft gekregen.
Vakjury: vertegenwoordigers en deskundigen uit de babymarkt, consumentenorganisaties, media en Veiligheid.NL.
Mama & Papa Jurydag: evenement in samenwerking met de Negenmaandenbeurs waar genomineerden hun producten kunnen demonstreren. Geselecteerde moeders, vaders en influencers beoordelen de genomineerde producten en brengen hun stem uit.

Aanmelding

Deelnemer meldt zich online aan via de site babyinnovationaward.nl. Op iedere aanmelding zijn onderhavige voorwaarden van toepassing.

Kosten

Iedere deelnemer betaalt het inschrijfgeld van € 295,- excl. btw/€ 356,95 incl. btw.
Bij nominatie betaalt de genomineerde een aanvullende bijdrage van € 995,- excl. btw/€ 1203,95 incl. btw.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van het inschrijfgeld moet binnen 2 weken na de aanmelding en in ieder geval 1 week vóór aanvang van de vakjurydag voldaan te zijn.
De betaling moet verricht worden op bankrekeningnummer NL67INGB0008489321 t.n.v. BabyWereld, onder vermelding van Baby Innovation Award.

Bij niet-tijdige betaling verkeert deelnemer direct in verzuim en is organisator gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij deelnemer in rekening te brengen ter hoogte van een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Ook is deelnemer bij niet-tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag ter hoogte van 8% per jaar.
De deelnemer is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten of te verrekenen.
Als deelnemer de betaling niet tijdig heeft verricht, kan organisator besluiten de deelneming te beëindigen.

Inzending deelnemende producten

Aanmelding en producten dienen voor 1 november van het verkiezingsjaar bij organisator binnen te zijn vóór de vakjurydag. Deelnemer draagt zelf zorg voor het verzenden van de producten aan organisator en de daarmee gepaard gaande kosten.

De producten worden gestuurd naar:

BabyWereld tav Baby Innovation Award
Frederik van Eedenlaan 2
1262 AB Blaricum, Nederland

De producten dienen presentieklaar en met eventuele testresultaten te worden aangeleverd. Producten met een groot volume graag in overleg. Voor technisch gecompliceerde producten kan een verzoek voor een demonstratie bij de vakjury worden ingediend bij de organisator.

Deelnemende categorieën

Inzending is mogelijk in 6 categorieën:

 1. Mobility: kinderwagens, buggy’s, autostoelen, fietszitjes.
 2. Travel and Safety: babyfoons, beveiligingsartikelen, traphekjes, draagdoeken en draagzakken, reisbedjes.
 3. Feeding: voedingsartikelen, sterilisatoren en keukenapparaten.
 4. Care: bad- en hygiëneartikelen, kraamartikelen, artikelen voor de dagelijkse verzorging, slaapzakken, wikkeldekens, producten voor een veilig slaapklimaat.
 5. Furniture and Decoration: baby- en kinderkamers, wiegen, boxen, kinderstoelen, wipstoeltjes, aankleding, babykamers, accessoires, matrassen, speel- en boxkleden.
 6. Toys and Gifts: baby- en kleuterspeelgoed, (kraam)cadeaus, educatieve producten.

Jurering

Een vakjury beoordeelt alle inzendingen. De vakjury wijst in alle categorieën genomineerden aan.
De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers en deskundigen uit de babymarkt, consumentenorganisaties en media. Veiligheid.NL is een onafhankelijk kennisinstituut en is ook onderdeel van de vakjury. Veiligheid.NL heeft enkel een adviserende rol.
Een jurylid heeft geen stemrecht in de betreffende categorie als het jurylid op enigerlei wijze betrokken is bij de productie of communicatie van een ingezonden product.
De voorzitter van de vakjury heeft geen stemrecht.

Stemprocedure

Categorie Awards:
De vakjury nomineert. De winnaars worden bepaald door 60% vakjury plus 40% stemmen op de Mama & Papa Jurydag.

Consumer Award:
Wordt bepaald door 50% stemmen op de Mama & Papa Jurydag en 50% van de online stemmen via babyinnovationaward.nl. Daarna zal op de Negenmaandenbeurs online gestemd worden op een top 5 waarna de winnaar wordt bepaald.

Green Award en Design Award:
Deze worden aangewezen door de vakjury.

Organisator heeft het recht iedere deelname en wijze van online stemmen op juistheid te toetsen. Wordt misbruik geconstateerd, dan leidt dit onherroepelijk tot diskwalificatie van de verkiezing.

Promotie en publiciteit

De deelnemer kan in ieder geval rekenen op:

 • Deskundige kijk op jouw product door de vakjury.
 • Kans op winnen Baby Innovation Award in 6 categorieën. Tevens kans op winnen Green, Design Award en Consumer Award.
 • Vermelding inzending op website babyinnovationaward.nl en vakmedium van organisator.

De genomineerde kan aanvullend rekenen op:

 • Exclusief gebruik van het logo Genomineerd.
 • Mediakit met digitale logo’s en uitingen voor gebruik in print, online en social media.
 • Tentoonstelling van het product op de Baby Innovation Award stand op de Negenmaandenbeurs.
 • Vermelding inzending op de site van de Negenmaandenbeurs en website babyinnovationaward.nl.
 • Brede media aandacht via vakmedium organisator, Negenmaandenbeurs.
 • Gratis post van genomineerd product op alle social mediakanalen van organisator.
 • Live demonstratie tijdens Mama & Papa Jurydag met feedback van moeders, vaders en influencers.
 • Toegangskaarten voor feestelijke uitreiking tijdens Industry Dinner en netwerkbijeenkomst Amsterdam Baby Week of een door de organisator aangeboden alternatief.

De winnaar kan aanvullend rekenen op:

 • Exclusief gebruik van het logo Winnaar.
 • Mediakit met digitale logo’s en uitingen voor gebruik in print, online en social media. Voor juist gebruik, zie instructies in mediakit.

De feestelijke uitreiking van de awards vindt plaats kort voor of op de Negenmaandenbeurs of indien de omstandigheden daarnaar vragen op een door de organisator aangeboden alternatief.

Verlotingsactie

Bij de aanmelding kan de deelnemer aangeven hoeveel producten hij ter beschikking stelt voor verloting. Bij nominatie stelt de deelnemer hiervoor minimaal één product ter beschikking. Het ter beschikking gestelde product kan in overleg met de organisator ook een ander product zijn dan het aan de verkiezing deelnemende product.

De producten worden door organisator als prijs gebruikt om het online stemmen aan te jagen en worden onder de online stemmen verloot.

Retourneren producten

Bij de aanmelding geeft de deelnemer aan wat er na de deelname met het deelnemende product moet gebeuren. De producten dienen door deelnemer binnen een maand na de vakjurydag en/of de Negenmaandenbeurs te worden opgehaald. Voor retourneren van het product aan deelnemer kan de organisator kosten in rekening brengen bij deelnemer. Als binnen een maand de producten niet zijn afgehaald worden deze producten door organisator voor andere doeleinden ingezet, zoals verlotingsacties of goede doelen.

Intellectuele eigendomsrechten

Bij twijfel over de intellectuele eigendomsrechten behoudt organisator zich het recht voor een ingezonden product te weigeren dan wel de nominatie in te trekken. Dat is het geval als de intellectuele eigendomsrechten worden aangevochten dan wel als er sprake is van een op komst zijnde rechtszaak.

Aansprakelijkheid producten

Organisator en de Negenmaandenbeurs in Amsterdam RAI doen er alles aan om diefstal of beschadiging van de uitgestalde babyproducten te voorkomen, maar beide partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van de producten.

Overmacht

In het geval van overmacht aan de zijde van organisator worden alle verplichtingen van organisator jegens de deelnemer opgeschort.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat organisator niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij organisator of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan organisator dan wel externe partijen waarvan organisator afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan zes maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Organisator heeft een inspanningsverplichting. Organisator voert een opdracht naar beste vermogen en inzicht uit. Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Organisator is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van organisator.
De aansprakelijkheid van organisator is beperkt tot vergoeding van door de deelnemer geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van het door deelnemer betaalde inschrijfgeld.

Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de deelnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van organisator te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van organisator wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Iedere aansprakelijkheid van organisator voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van deelnemer, door gebruik of niet kunnen gebruiken door deelnemer of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of door dataverlies aan de zijde van deelnemer is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van organisator wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.

Deelnemer zal organisator vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de deelnemer zijn verricht.

Organisator zal niet aansprakelijk worden gesteld indien deelnemer de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Indien organisator een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een deelnemer, wordt organisator door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, deelnemer. Organisator is richting deelnemer of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door organisator ingeschakelde derde.

Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Indien deelnemer zijn deelname tussentijds intrekt, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Indien de terugtrekking van deelnemer aan deelnemer toerekenbaar is, is organisator gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

Bij intrekking, opschorting, ontbinding, vernietiging of opzegging van de overeenkomst verliest deelnemer zijn rechten die voortvloeien uit de overeenkomst. Dat houdt specifiek maar niet uitsluitend in dat deelnemer geen gebruik mag maken van de mediakit met o.a. het logo.

Organisator is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst ter stond te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst organisator ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van organisator kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is organisator bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van organisator kan worden gevergd.

Indien organisator tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, terwijl de deelnemer uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens organisator verplicht is.

Klachten en suggesties

Voor klachten of suggesties betreffende de verkiezing Baby Innovation Award, kun je je wenden tot de organisatie:

BabyWereld BV
Postbus 151
1270 AD Huizen
Nederland
035-5242398
info@babyinnovationaward.nl
www.babyinnovationaward.nl